Zpracování osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás prosíme o vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je firma

SunPharm s.r.o.
Aubrechtové 3109/6, Praha 10, 106 00
IČO: 64946258
DIČ: CZ64946258

+420 272 659 457
info@sunpharm.cz

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace, pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu a také pro analytické účely.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, telefon, mobilní telefon, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a IP adresa.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví, zákon č. 563/1991), od poslední realizované objednávky.

5. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, pokud si výslovně potvrdíte odběr těchto zpráv. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanizmy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

9. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti SUNPHARM s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli SUNPHARM s.r.o. (např. správce internetového obchodu), a to na základě smluv. Ochrana osobních údajů je společností SUNPHARM s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů. SUNPHARM s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.